برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 711-732-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1. K-means عواملی چون سن، جنسیت، سطح تحصیلات راننده، نوع اتومبیل، محل اقامت و… خوشه بندی کرد؛سپس، با استفاده از درخت تصمیم، اهمیت هر یک از این عوامل را در ایجاد خسارت نشان داد. نیوستد ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 645-662-1

مدلهای نظری زیادی برای توضیح تأثیر ویژگیهای مختلـف E-CRM در رضـایت مشـتریان وجود ندارد؛ بنابراین، این پژوهش با تعیین تأثیر E-CRM بر رضایت و وفـاداری الکترونیکـی درمراحل مختلف از چرخه خرید، مطالعات قبلی را که ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JITM_Volume 8_Issue 3_Pages 621-643-1

یادگی انسانی نیروی با مرتیط عناصر توانمند سازی ساختار با مرتبط عناصرمحیط با سازمان ارتباطیکژاتراست یررهبیادگیری تسهیل به دستیابی دانشسازمانی مالی عملکرد افزایشسازمان فرصت ایجاد یاد سایت منبع های گیری در این سایت فقط تکه ادامه مطلب…