مقالات و پایان نامه ها

طرح تدبیر ابتدایی چیست ؟

طرح تدبیر ابتدایی مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تدبیر ابتدایی 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تدبیر ابتدایی چیست ؟ طرح تدبیر ابتدایی عنوان طرحی است که در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 751-770-1

پیشینه تجربی پژوهش در جدول 1 خلاصه ای از مهمترین پژوهشهایی که در ارتباط با اهداف و سؤال های این پژوهش اجراشده، مشاهده می شود. جدول 1. پیشینه تجربی پژوهش نتایج متغیرهای پژوهش محقق (سال) ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 711-732-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1. K-means عواملی چون سن، جنسیت، سطح تحصیلات راننده، نوع اتومبیل، محل اقامت و… خوشه بندی کرد؛سپس، با استفاده از درخت تصمیم، اهمیت هر یک از این عوامل را در ایجاد خسارت نشان داد. نیوستد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 8_Issue 4_Pages 645-662-1

مدلهای نظری زیادی برای توضیح تأثیر ویژگیهای مختلـف E-CRM در رضـایت مشـتریان وجود ندارد؛ بنابراین، این پژوهش با تعیین تأثیر E-CRM بر رضایت و وفـاداری الکترونیکـی درمراحل مختلف از چرخه خرید، مطالعات قبلی را که ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان JITM_Volume 8_Issue 3_Pages 621-643-1

یادگی انسانی نیروی با مرتیط عناصر توانمند سازی ساختار با مرتبط عناصرمحیط با سازمان ارتباطیکژاتراست یررهبیادگیری تسهیل به دستیابی دانشسازمانی مالی عملکرد افزایشسازمان فرصت ایجاد یاد سایت منبع های گیری در این سایت فقط تکه ادامه مطلب…

By 92, ago