مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 8_Issue 3_Pages 519-540-1

سایت منبع سنجش از روابط درونی DEMATELمعیارها با استفاده محاسبه FANPوزن معیارها با استفاده از نوآوری و طبقه باز در قالب بندی معیارهای کارت (رویکرد ابرماتریس)امتیازی متوازن (BSC) شکل 1. رویکرد تلفیقی FANP ،BSC و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق JITM_Volume 8_Issue 3_Pages 477-498-1

2014؛ پتیدار و شارما، 2011)؛ الگوریتم ژنتیک (راماکالیانی و اومادوی، 2012 ؛ دومان و ازلیک، 2011)؛ سیستم های ایمنی مصنوعی (حلوایی و اکبری، 2014). سریواستاوا و همکارانش (2008) برای شناسایی تقلب در کارت های بـانکی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JITM_Volume 8_Issue 3_Pages 499-518-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. Social Network Analysis (عوامل فردی، افراد، یا چیزهای داخل شبکه) و روابط یا فعل و انفعالاتی می پردازد که آنها را بـهیکدیگر متصل میکند (پینهیرو، 2011). نخستین اشـارههـای ضـمنی بـه مفهـوم » شـبکه ادامه مطلب…

By 92, ago