ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Network Analysis
(عوامل فردی، افراد، یا چیزهای داخل شبکه) و روابط یا فعل و انفعالاتی می پردازد که آنها را بـهیکدیگر متصل میکند (پینهیرو، 2011). نخستین اشـارههـای ضـمنی بـه مفهـوم » شـبکه هـایاجتماعی« توسط دانشمندان علوم اجتماعی در اوایل قرن بیستم ارائـه شـد کـه بـه مجموعـه ای پیچیده از روابط بین افراد در سیستمهای اجتمـاعی و در تمـام مقیـاس هـا ، از فـردی گرفتـه تـا بینالمللی پرداخته بودند. در دهه 1930، جیکـوب مورنـو و هلـن جنینگـز روش تحلیلـی پایـه را معرفـی کردن د (ولم ن، 2008). در س ال 1954 ج ان ارون دل ب ارنز ب ا اس تفاده از اص طلاح »سیستماتیک« توانست روند گره ها را شناسایی کند. دانشمندانی مانند رونالد برت، کاتلین کارلی، مارک گرانوتر، دیوید کرکهارت، ادوارد لومن، آنـاتول راپوپـورت، بـری ولمـن، داگـلاس وایـت و هریسن وایت استفاده از تجزیه و تحلیل سیستماتیک شـبکه هـای اجتمـاعی را گسـترش دادنـد(فریمن، 2004).
به طور کلی، سه معیار اصلی برای تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی شناسـایی شـده اسـت(استوری تااو، 2015): مشخصکـردن ارتباطـات، پراکنـدگی و دسـته بنـدی. ایـن سـه معیـار درمدل سازی و تصویرسازی شبکههای اجتماعی با استفاده از ابزارها و نرمافزارهای مختلف صـورتمی پذیرد. مدل سازی، نمایش تصویری از شبکههای اجتماعی است که سبب درک و انتقال بهتـرنتایج تجزیه و تحلیل می شود (پینهیرو، 2011). روش ها و نرمافزارهای زیادی برای تصویرسـازیداده های ایجاد شده توسط تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی وجود دارد (همـدیکا، تحویلـداری،لشاپل و کمپبل، 2014). بسیاری از نرمافزارهای تحلیلی، پیمانهای برای به تصویر کشاندن شبکه دارند. گره های کشف شده در طرح های مختلف، همراه با تغییر رنگ و اندازه و سـایر خصوصـیاتنمایش داده مـی شـود (مـک گـراث، بلیـت و کرکهـارت، 1997). در ایـن پـژوهش از نـرم افـزارVOSViewer و Sci2 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نمایش گرافیکـی آنهـا اسـتفاده شـدهاست. در ادامه جزئیات مراحل انجام کار توضیح داده خواهد شد.
جمع آوری و پیش پردازش داده ها
داده های این پژوهش علمی، از وبگاه پایگاه داده علمی وب آف سـاینس اسـتخراج شـد ه اسـت . کلمه کلیدی »e-business« روی موتور جست وجوی این وبگاه علمـی بـا محوریـت موضـوعی »topic« که بیشترین بازه موضوعی را بین سایر گزینه هـا دارد، اعمـال شـد و درمجمـوع 4697 سند علمی به دست آمد. با یکپارچه سازی این مقاله ها، پایگاه داده یکپارچهای بـه دسـت آمـد کـه جزئیات آن در ادامه تجزیه و تحلیل خواهد شد. این پایگاه داده شـامل بخـش عنـوان و کلمـات کلیدی مقالههای حوزه تجارت الکترونیکی بین سال های 1980 تا 2014 است که در این پـژوهش هر دو بخش بررسی شده است. نمودار تعداد مقاله ها بر حسب سال انتشار در شکل 1 آمده است. بر اساس نمودار نمایان شده در شکل 1، طی دوره زمـانی 1982 تـا 2009، تعـداد مقالـه هـا سـیر صعودی داشتند که حداکثر آن 500 مقاله در سال 2009 است، اما بعد از سال 2009، مقالـه هـای حوزه کسب و کار الکترونیکی سیر نزولی در پیش گرفته اند.

0
200
400
600

1982
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

200

400


دیدگاهتان را بنویسید