Rule-based deduction
Frame-based abduction
پیشینه تجربی پژوهش
موضوع برون سپاری به ویژه در دهه های اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلـب کـرده اسـت.
افزایش نوسان ها و بیاطمینانی نسبت به فضای کسب و کار از یک سـو و کوتـاهشـدن دوره عمـرمحصولات و خدمات از سوی دیگر، موجب شده است در بسیاری موارد نسـبت بـه مزیـت هـایهزینه ای انجام کار در داخل سازمان تردید شود. آگراوال، سینگ و مرتضی (2016) ضمن مطالعه تصمیمهای برون سپاری در لجستیک معکوس، به شماری از مهم ترین تحقیقـات انجـام شـده دراین زمینه اشاره کردند و به مطرح کردن مهم ترین عوامل تصمیم برون سـپاری از دیـدگاه برخـی نویسندگان پرداختند. یکی از آنها رشد سود و افزایش تمرکز بر شایستگی های کلیـدی بـه عنـوانعوامل تصمیم برون سپاری در مطالعات بویسون، کورس، درسنر و رابینوویچ (1999) اسـت. آنهـاهمچنین به نقل از اینسیگنا و ورل (2000)، ضعف قابلیت های داخلی سازمان برای انجام فعالیت و پتانسیل اندک آن فعالیت برای تبدیل شـدن بـه مزیـت رقـابتی سـازمان را شـرایط لازم بـرایبرون سپاری دانستند.
فاین و ویتنی (1996) دلایل برون سپاری را در دو گروه اصلی طبقه بندی کردند که عبارت اند از: وابستگی (نیاز) به ظرفیت؛ و وابستگی (نیاز) به دانش. در حالت نخست، بنگاه دانش و مهـارتلازم برای انجام کار را در اختیار دارد، اما به دلیل نیاز به ظرفیت بیشـتر، اقـدام بـه بـرون سـپاریمی کند؛ اما در حالت دوم برون سپاری به دلیل محدودیت دانش و تخصص و مهارت لازم صـورتمی گیرد. مکایور (2009) نیز بر اهمیت مزیت رقابتی در تصمیم برون سپاری تأکید کرد و بررسی تأثیرات احتمالی برون سپاری را بر مزیت رقابتی هنگام تصمیم گیری درباره برونسپاری ضـروریمی داند. کرالجیک (1983) در مدلی که به منظور تصمیمگیری درباره مدیریت تـأمین ارائـه کـرد،مبنای مناسبی برای تصمیمگیری درباره سیاست های منبعیابی در نظر گرفت. بر این اسـاس ، دو عامل »ریسک تأمین« و »تأثیر بـر سـود« در انتخـاب شـیوه تـأمین تـأثیر دارد. او قطعـات (یـاواحدهای کار) با ریسک تأمین اندک و تأثیر زیاد بر سود را اقلام اهرمی1، قطعات با ریسک زیـادو تأثیر زیاد بر سود را اقلام استراتژیک2، قطعات با ریسـک کـم و تـأثیر کـم بـر سـود را اقـلامغیربحرانی3 و قطعات پرریسک و با تأثیر کم بر سود را اقلام گلوگاهی4 نامید و بـرای هـر گـروهسیاست منبع یابی مشخصی پیشنهاد داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1 Leverage
.2 Strategic
.3 Non-critical
.4 Bottleneck
به طور کلی، محققان بسیاری به بررسـی انگیـزه هـای متفـاوت سـازمان هـا از بـرونسـپاریپرداخته اند و به مواردی مانند کاهش قیمت تمـام شـده و مزیـت ناشـی از مقیـاس (آدلـر، 2000؛ جنینگـز، 2002؛ اسـمیت، 2006)، بهبـود کیفیـت (شـائو و دیویـد، 2007؛ شـارما و لـو، 2009)، انعطاف پذیری بیشتر (جنینگز، 2002) و تمرکز بر کارکردهـای اصـلی (آدلـر 2000؛ وو و پـارک،2009) و… اشاره کرده اند. به این عوامل، در مرحله مصاحبه با خبرگان توجـه شـده و در صـورتاثرگذاری در نتایج تصمیم برونسپاری، در مدل نهـایی سـازماندهی شـده انـد . سـایر متغیرهـای استفاده شده در مدل در مرحله مصاحبه با خبرگان شناسایی و تحلیل شدهاند.
مطالعه سوابق تحقیق در موضوع برون سپاری، نقش تعیین کنندهای در جهت دهی به پژوهش حاضر داشت و به طور مشخص از آنها در چارچوب های استفاده شده برای استخراج دانش خبرگان موضوع بهره برده شده است.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای ـ کاربردی، از نظر نـوع دادههـا و چگـونگی گـردآوری آنهـاتحلیلی ـ توصیفی و مطالعـه مـوردی اسـت. همچنـین از مصـاحبه و بحـث هـای تعـاملی بـرایجمع آوری داده ها و اطلاعات استفاده شده اسـت . از دیـدگاه یـن (2003) مطالعـه مـوردی بـرایتحقیقاتی که بر سؤالهایی از نوع »چگونه« و »چرا« تمرکز دارنـد ، روش مناسـبی اسـت. مـوردمطالعه در این تحقیق، سازمان نقشه برداری کشـور اسـت کـه سـازمانی حـاکمیتی و وابسـته بـهسازمان برنامه و بودجه است و وظیفه تولید داده ها و اطلاعات مکانی مبنایی بـرای کشـور را بـر عهده دارد. علت انتخاب این مورد برای مطالعه، دغدغه ذهنی مدیران سازمان نسبت به موضـوع،اعلام آمادگی و درخواست آنان برای انجام تحقیق و فراهم آوردن شرایط لازم برای جمـع آوری و تحلیل داده ها و پیاده سازی سیستم حاصل از آن بوده است.
در این تحقیق بعد از تعریف مسئله، طراحی تحقیق و انتخـاب مـورد مطالعـه، چهـار مرحلـهاساسی طی شده است که عبارت اند از: الف) مطالعه ادبیات نظری و سوابق تحقیق؛ ب) استخراج، تحلیل و مستندسازی دانش خبرگان؛ ج) طراحی مدل مفهومی و د) برنامه نویسی، پیـاده سـازی وتحلیل نتایج.
اطلاعات این پژوهش از طریق مصا حبههای عمیق با پنج نفر از خبرگان موضوع جمـع آوری شده است. در این مصاحبه ها که به منظور کشف و شناسایی دانش ضمنی خبرگان و تبدیل آن به دانش صریح و مدون برگزار می شود، با سـؤالهـای مشخصـی از فـرد خبـره، تـلاش مـیشـوداطلاعات و دانشی که او در فرایند تصمیمگیری منطقی استفاده می کند، شناسایی شود. در اغلـبموارد، شخص خبره حتی خود نیز امکان بیان فرایند تصمیم گیری خویش را در چارچوب مدون و منطقی و تصریح شده ندارد. در این وضعیت، بعـد از قـرار دادن خبـره در معـرض سـطح نخسـتسؤال ها و دریافت نخستین لایه از دانش وی، با استفاده از تکنیک هایی مانند ترسیم موقعیتهای متناقض، بیان مثال هایی از وضعیت خاص، استفاده از مثال های نقض و…، فرد خبره در موقعیـتتفکر ارادی قرار می گیرد و لایه های عمیق تری از دانش و منطق تصمیم گیری خود را در موضوع مد نظر ارائه می دهد. بنابراین، مهارت فرد مصاحبه کننده و شناخت او نسبت به موضـوع، اهمیـتبسیاری در کیفیت دانش استخراج شده دارد.
پس از این مرحله، محققان اطلاعات جمع آوری شده را که به صورت کیفی مستند شده انـد ، در قالب مدل مفهومی بازنمایی کردند و مبنای طراحی سیستم خبره قرار دادند. در نهایت، نـرم افـزارسیستم به زبان سی شارپ با پایگاه داده SQL Server تهیه شده است. شکل 1 مراحل تحقیـقرا نشان می دهد.

مورد

انتخاب

و

مسئله

تعریف

جست

خبرگان

وجوی

ابزار

انتخاب

جمع

خبرگان

دانش

تحلیل

و

آوری

سیستمی

و

مفهومی

مدل

به

دانش

تبدیل

جمع

مکتوب

منابع

از

اطلاعات

آوری

،
داده

پایگاه

برای

مدیریتی

ابزار

توسعه
کاربر

با

تعاملی

رابط

و

منطقی

استنتاج

پیاده

تست

و

سازی

نهایی

مستندسازی

مورد

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

انتخاب

و

مسئله


دیدگاهتان را بنویسید