یادگی

انسانی

نیروی

با

مرتیط

عناصر

توانمند

سازی

ساختار

با

مرتبط

عناصر
محیط

با

سازمان

ارتباط
یک
ژ
ات
ر
است

ی
ر
رهب
یادگیری

تسهیل

به

دستیابی

دانش
سازمانی

مالی

عملکرد

افزایش
سازمان

فرصت

ایجاد

یاد

های

گیری

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید