مدل ارائه شده بریجس و همکارانش در سـال 1999، ضـعف مهمـی داشـت و نمـ ی توانسـت بهخوبی با داده های سوپرمارکت ها عمل کند و هیچ مقرراتی برای واردکردن اصول مدیریت قفسه نداشت؛ از این رو آنان برای مدل قبلی تعمیم مهمی انجام دادند تا آن را کارآمد کنند. آزمایش هـاحاکی از نتایج بسیار رضایت بخشی برای مدل تعمیم یافته از مدل PROFSET بود. محققـان در مطالعه جدید، 18182 سبد را طی یک ماه در نقطه فروش بررسی کردند و در پایان بـرای 9965 محصول، 281 طبقه ارائه دادند (بریجس و همکاران، 2000).
قضاوی و لطفی (2016) بر این باورند که رفتار خرید مشتریان بـه عوامـل درون فروشـگاهی مرتبط با مدیریت فضای قفسه وابسته است و مدیران خرده فروشی برای رسیدن به پاسخ مناسب برای مسئله تخصیص فضای قفسه، باید به عوامل درون فروشگاهی توجه کنند. آنها در پـژوهش خود از الگوریتم ژنتیک و هایپر ژنتیک الگوریتم، به عنوان دو روش که از هوش مصـنوع ی بهـرهمی برد، استفاده کردند. نتایج تجربی بی انکننده عملکرد مناسـب الگـوریتم ژنت یـک هـایپر از نظـرزمان محاسبه و کیفیت پاسخ است. یافتههای آنان می تواند نوعی ابزار تخصصی برای کمـک بـهتصمیم گیری مدیران خردهفروشی باشد.
چن و لین (2007) از نوعی رویکرد دادهکاوی برای تصمیم گیری درباره محصولاتی که با یـد انتخاب شوند، مقدار فضایی که باید به هر یک اختصاص یابد و محل نمایش محصولات استفاده کردند. قواعد وابستگی برای حل بهتر مسئله طبقه بندی محصول و تخصـ یص فضـای قفسـه هـابه کار می روند. این محققان برای فرمول بندی مدل ریاضـی ارائـهشـده و طبقـه بنـدی محصـول،به جای کشش فضایی، از قواعد وابستگی بهره برده اند.
مدل مفهومی
در این مبحث، به معرفی مدل پژوهش پرداخته می شود. این پژوهش نوعی رویکرد داده کـاوی را به منظور تصمیمگیری درباره اینکه چه محصولاتی در معرض نمایش قرار گیرند و چه مقدار فضا به آنها اختصاص یابد، توسعه می دهد. برای این کار از مدل ارائه شده چن و لین (2007) اسـتفادهشده است. آنها برای طبقه بندی محصولات فقط عرض محصولات را لحـاظ کردنـد و بـه طـول(عمق) و ارتفاع آنها توجه نکردند. در این پژوهش محققان دو پارامتر یادشده را نیز در مدل لحاظ کردند. همچنین، در کنار مدل چن و لین، برای طبقه بندی محصول از مدل بریجس و همکارانش استفاده شده است. در این پـژوهش محصـولات فاسدشـدنی و غیرقابـل نگهـداری بـرای مـدت طولانی ، در تابع سود تأثیر داده شده است.
روند پیشنهادی مدیریت فضای قفسه ها با کـاوش قواعـد وابسـتگی از داده هـای مربـوط بـه تراکنش ها شروع می شود تا روابط بین محصولات ب هدسـت آ یـد؛ سـپس نوبـت بـه طبقـه بنـدی محصول می رسد. با ترکیب مدل های مختلف بریجس و همکاران (1999 و 2000) و مدل چن و لین (2007) و افزودن پارامترها و شرایط جدید، مدل نوین این پـژوهش بـا رو ی کـردی در قالـبشکل 1 ارائه می شود. برای طبقهبندی محصولات و تخصیص فضا به آنها، به منظور بیشینه سازی سود، سه گام مطابق شکل 1 طی شده است.

شکل
1
.
گام

های

پژوهش

مدل

محصولات

بین

وابستگی

قواعد

کاوش

طبقه

محصول

بندی

گام
1

طبقه

محصول

بندی

قیمت

واردکردن

هزینه

و

خرید

و

فروش

های

محصول

عملیاتی

های

طبقه

برای

سود

حاشیه

محاسبه

محصول

های

گام
2

سود

حاشیه

برآورد

مدل

ریاضی

سازی

مدل

حل

طبقه

هر

به

فضا

تخصیص

و

حجمی

افزایش

ضرایب

محاسبه

گام
3

فضا

تخصیص

شکل

1

.

گام

های

پژوهش

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید